ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵉ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵣⵓⵣⵏⵉⵏ

ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵉ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵣⵓⵣⵏⵉⵏ


– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵍⵎⵍⴽ, ⴰⵔ ⵜ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ

– ⴰⵔⵔⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ (ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ, ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵔⴰ, ⴰⵣⵔⴼ ⵜⴷⵍⴰⵙⵜ, ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵙⴳⵎⵟⵟ…)

– ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ, ⵉⴼⴰⵡ ⴳⵉⵙ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔ ⴷ ⵜⴼⴼⵖ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ

– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ

– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⴰⵎⵙⵡⵓⵜⵜⵓ

– ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵜⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ (ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ)

– ⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⴷⴰ ⵜ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ

– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⴰⵎⴰⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

– ⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵙⴳ ⵍⵄⴼⵉⵜ

– ⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ

– ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ

– ⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ

– ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⴼⵔⴽⴰⵏⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ: (ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵇⴱⴰⵍⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵓⵔ ⵙⵎⴷⵏⵉⵏ)

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ (ⴰⵙⴽⵙⵍ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ)

– ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ, ⴰⵏⵥⴰ)

– ⴰⵙⴷⴰⵡ, ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵙⵙⵔⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ (ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ) ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ.

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵜ ⵏ ⵉⵃⵛⴰⵛ ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵙⵙⵄⴷⵉ

– ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ, ⴰⵏⵥⴰ)

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴳ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ

ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ (ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵓⵔ ⵙⵎⴷⵏⵉⵏ)

ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵔⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵜ

إجراءات أخرى