ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ

ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ


– ⵜⵉⵙⵔⵓⵙⵉⵏ (x,y)

– ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⵓⵎⵙⴱⵖⵔ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵜⵡⴰⵍ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ.

– ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

– ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ. ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵥⵖⵓⵕⴰⵏⵜ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵥⵖⵓⵕⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵥⵖⵓⵕⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵎⴽ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵥⵖⵓⵕⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰ ⵜⴰⵔⴳⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏⵉⵏ

– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵥⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜ ⵏⵜⵜⴰⵎⵥ ⴳ ⵓⵙⴽⵙⵍ (ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ)

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ: (ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵇⴱⴰⵍⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵓⵔ ⵙⵎⴷⵏⵉⵏ)

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ (ⴰⵙⴽⵙⵍ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ)

– ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ, ⴰⵏⵥⴰ)

– ⴰⵙⴷⴰⵡ, ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵙⵙⵔⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ (ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ) ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ.

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵜ ⵏ ⵉⵃⵛⴰⵛ ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵙⵙⵄⴷⵉ

– ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ, ⴰⵏⵥⴰ)

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ

ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ (ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵓⵔ ⵙⵎⴷⵏⵉⵏ)

ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵔⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵜ

إجراءات أخرى