ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ (ⵍⵎⴰⵃⴰⵍ ⴰⵏⵙⴱⴰⴱ)

ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ (ⵍⵎⴰⵃⴰⵍ ⴰⵏⵙⴱⴰⴱ)


– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵍⵎⵍⴽ, ⴰⵔ ⵜ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ

– ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ, ⵉⴼⴰⵡ ⴳⵉⵙ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔ ⴷ ⵜⴼⴼⵖ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ

– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ

– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⴰⵎⵙⵡⵓⵜⵜⵓ

– ⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ

– ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵏ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏⵉⵖ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵎⴽ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵥⵏ

– ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵏⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ

– ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ

– ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

– ⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵙⴳ ⵍⵄⴼⵉⵜ

– ⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ

– ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵍⵎⵍⴽ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷⵏ ⴰⵙⵓⵜⵔ,

ⵏⵉⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵍⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⴳ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ: (ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵇⴱⴰⵍⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵓⵔ ⵙⵎⴷⵏⵉⵏ)

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ (ⴰⵙⴽⵙⵍ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ)

– ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ, ⴰⵏⵥⴰ)

– ⴰⵙⴷⴰⵡ, ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵙⵙⵔⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ (ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ) ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ.

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵜ ⵏ ⵉⵃⵛⴰⵛ ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵙⵙⵄⴷⵉ

– ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ, ⴰⵏⵥⴰ)

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ

ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ (ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵓⵔ ⵙⵎⴷⵏⵉⵏ)

ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵔⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵜ

إجراءات أخرى