ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ

ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ:

 

ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ


 

ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ

ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ (ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ)

ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵜⵓⴽⵍⵉⵙⵉⵏ (ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ)

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵍⴰⵏⴽⵓⵍⵓⵊⵢⴰ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⴹ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵉⵃⵛⴰⵛ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵍⴱⵕⵊⵜ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⵎⵚⵉⵕⵏⴰⵜ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⵖⵕⵓⴹ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⵏⵥⴰ ⵍⵄⵓⵍⵢⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ

ⵜⵉⵙⴷⵡⴰⵙ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ


 

ⵜⴰⵙⴷⵓⵙⵉⵜ ⴰⵔⴳⴰⵏⴰ

ⵜⴰⵙⴷⵓⵙⵉⵜ ⵍⵎⴰⵙⵉⵔⴰ

ⵜⴰⵙⴷⵓⵙⵉⵜ ⵍⵉⵏⴱⵉⵄⴰⵜ

ⵜⴰⵙⴷⵓⵙⵉⵜ ⵜⵉⵍⵉⵍⴰ

ⵜⴰⵙⴷⵓⵙⵉⵜ ⵙⵓⵙ

ⵜⴰⵙⴷⵓⵙⵉⵜ ⵍⵀⵓⴷⴰ

ⵜⴰⵙⴷⵓⵙⵉⵜ ⵊⵉⵀⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵓⵙⵉⵜ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ

ⵜⴰⵙⴷⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⵓⵙⵙⴼ

ⵜⴰⵙⴷⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵜ

ⵜⴰⵙⴷⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵓⵙⵉⵜ ⴰⵙⵓⵍⵉⵍ

ⵜⴰⵙⴷⵓⵙⵉⵜ ⵉⵍⵉⵖ

ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ


ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ. ⵙⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ: ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⴱⵓⵅⵅⵓⵛⵏ ⴷ ⵉⵅⵔⵜⴰⵏ, ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⴹⴰⵏ ⵛⵓⵛⵏⵉⵏ, ⴰⵏⵙⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏⵏ, ⴰⵙⵉⵣⴷⴳ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ 19, ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ, ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⵔⴰⵎ ⴷ ⵍⵇⵀⴰⵡⵉ, ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵀⴰⴱⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵜⵛⵉ ⴷⴰ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵉ ⵜⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵎⵕⵚⵓⴹⵉⵏ.