ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜ ⴰⵎ ⵟⴰⴽⵙⵉ ⴷⵖⵉ ⵏⵉⵖ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ

ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜ ⴰⵎ ⵟⴰⴽⵙⵉ ⴷⵖⵉ ⵏⵉⵖ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ


– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ (Doc)

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⵉⵎⵍⵉⵖⴷⵉⵜ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵍⴳⵔⵉⵎⴰ

– ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵉⵖ ⵙⵓⵍ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜ

– ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉⵖ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵟⴰⴽⵙⵉ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ

– ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ, ⵉⵜⵜⵔⵙⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

– ⴰⵙⴷⴰⵡ, ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵙⵙⵔⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ (ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ) ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ

ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ

ⴰⵎⵢⴰ

إجراءات أخرى