ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ

ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ


– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ.

– 3 ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ.

– ⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ.

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ (ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵉ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ)

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵔⴰ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ.

– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵍⵎⴰⵃⴰⵍ ⴷⴰ ⵜⵙⵖⵥⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵙⴳⵉⴷⴷⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ.

– ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ: ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵔⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⵖ ⵉⵎⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵖ ⴳⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ.

– ⵜⴰⵏⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵇⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⴳ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵜⵉⵣⵉ ⴷ ⵉⴷ ⴳⴰⵔ.

– ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵙⵎⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵡⵉⵏⵜ ⵜⴼⴰⴷⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵎⴰⵖⵓⴷ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 14 ⵖⵓⵛⵜ 1914.

– ⴰⵙⵖⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ: ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ

– ⴰⵙⴷⴰⵡ, ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵙⵙⵔⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ (ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ) ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ

ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

– ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

– ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ

– ⴰⵔⴰⵢ ⵓⵖⵔⵉⵎ

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ

– ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ

– ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵉⵣⵓⵖⴰⵔ

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⵉⵖ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ  ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵎⵥⴰⵕⵓⵕⵜ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ.

– ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵢ.

ⴰⵎⵢⴰ

إجراءات أخرى