ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵟⴰⴽⵙⵉⵢⴰⵜ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ

ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵟⴰⴽⵙⵉⵢⴰⵜ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ


1- ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵍⴳⵔⵉⵎⴰ:

– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ (Doc)

– ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵍⴳⵔⵉⵎⴰ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵍⴳⵔⵉⵎⴰ ⴷ ⵓⵎⵔⵓⵔⵉ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ

– ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵜ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⴳⵔⵉⵎⴰ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ

– ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⴳⵔⵉⵎⴰ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵍⴳⵔⵉⵎⴰ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵓⵔⵉ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⴳⵔⵉⵎⴰ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵍⴳⵔⵉⵎⴰ (ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ)

– ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ (ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵡⴰⴷ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵍⴳⵔⵉⵎⴰ)

2- ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⵉⵎⵍⵉⵖⴷⵉⵜ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵟⴰⴽⵙⵉ

– ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ, ⵉⵜⵜⵔⵙⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

– ⴰⵙⴷⴰⵡ, ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵙⵙⵔⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ (ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ) ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ

– ⴷⴰ ⵏⵏ ⵜⵜⵔⵓⵙⵏⵜ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎ ⵍⴱⴰⵟⵡⴰⵕ

ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

– ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

– ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ

– ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ

ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ

ⴰⵎⵢⴰ

إجراءات أخرى