ⵜⵉⵏⵓⵔⵣⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵣⵣⵉⵡⵣ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵜⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ, ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ


ⴰⵙⴷⴰⵡ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴰⴷ:

– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ

– ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ ⴷ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ

– ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏⵏⵙ

– ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ

– ⵜⴰⵏⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⴽⵓⴷ

– ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⴷⴷⵓⵔ

ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ:

– ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⵉⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ

– ⴰⴼⵙⴰⵔ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ

– ⴰⵙⴷⴰⵡ, ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵙⵙⵔⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ (ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ) ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ

ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

-ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

-ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ

-ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ

-ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ

ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ

إجراءات أخرى