ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⴽⵓⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵉⵎⴰⵏⵓⵏⵏ

ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⴽⵓⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵉⵎⴰⵏⵓⵏⵏ


– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⴰⵎⵉⵔⴰⵢ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵜⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵜⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ

– ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ

– ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵎⴰⵏⵓⵏⵏ

– ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵎⴰⵏⵓⵏⵏ

-ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ

ⴰⵎⵢⴰ

إجراءات أخرى