ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴽⵉⵏ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵣⵏⵣ ⵏ ⵍⴰⵍⴽⵓⵍ

ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴽⵉⵏ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵣⵏⵣ ⵏ ⵍⴰⵍⴽⵓⵍ


– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⴰⵎⵉⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ

ⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⵙⴱⴰⴱ

ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ

ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ

ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵍⴽⵓⵍ

-ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

3 ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵔ 5 ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ

ⴰⵎⵢⴰ

إجراءات أخرى