ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ

ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ


– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⴰⵎⵉⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ

– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ

– ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ

-ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

3 ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵔ 5 ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ

ⴰⵎⵢⴰ

إجراءات أخرى