ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ

ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ


– ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ

– ⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵜⵡⴰⵊⴰ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ

– ⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ + ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵉⵜⵉⵀⴰⵍ ⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ

– ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏ

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ: ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ.

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ.

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ.

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ.

ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ

ⴰⵎⵢⴰ

إجراءات أخرى