ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ

ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳ ⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵉⴷⴷⵖ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⴳⵓⵜⵏ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⴳ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉⵖⵔⵎ ⴳ ⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⵡⵉⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ:

ⵓⴷⴷⵉⵙⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

 

ⴷⴰⵔ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ, ⴷ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵜⵉⵏⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏⵜ ⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ, ⴷ ⵙⴳ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ: