20 ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

20 ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ

ⴰⵙⵉⵜ

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ - ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ - ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⵥⵕⴼ

40 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

23/12/2020

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

100%