ⴰⵙⴱⴷⴰⴷ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵍⵉⵏⴱⵉⵄⴰⵜ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⴰⵙⴱⴷⴰⴷ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵍⵉⵏⴱⵉⵄⴰⵜ

ⴰⵙⵉⵜ

ⴰⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵍⵉⵏⴱⵉⵄⴰⵜ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⵥⵕⴼ

90 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

50%