ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵜⵓⴽⵍⵉⵙⵉⵏ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵜⵓⴽⵍⵉⵙⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵜ

ⴰⴷⵔⴰⵔ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⴰⵥⵕⴼ

31 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2024

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

96%