ⴰⵙⴰⵛⵓⵛⴼ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵀⵓⴷⴰ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⴰⵙⴰⵛⵓⵛⴼ

ⴰⵙⵉⵜ

ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵀⵓⴷⴰ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⵥⵕⴼ

20 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

-