ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵏⴼ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵏⴼ

ⴰⵙⵉⵜ

ⵍⵃⴰⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⴰⵥⵕⴼ

4 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

25%