ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵙ ⵉⵥⵏⵥⴰⵕⵏ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵙ ⵉⵥⵏⵥⴰⵕⵏ

ⴰⵙⵉⵜ

ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵔⴰ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⴰⵥⵕⴼ

10 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2024

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

25%