ⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵙⴳ ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ / ⴰⵏⵥⴰ/ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵙⴳ ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ / ⴰⵏⵥⴰ/ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵜ

ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ ⴰⵏⵥⴰ ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⵥⵕⴼ

103 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2024

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

90%