ⴰⵎⵔⵏⵓ ⴰⵙⵏⵇⵔ – ⵜⴰⴳⵓⵜ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⴰⵎⵔⵏⵓ ⴰⵙⵏⵇⵔ - ⵜⴰⴳⵓⵜ

ⴰⵙⵉⵜ

ⵉⵍⵉⵖ ⴰⵍⵎⴰ - ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵓⵙ - ⴰⴷⵔⴰⵔ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵥⵕⴼ

770 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

28%