ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⵙⵉⵜ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ - ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ - ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ - ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ

ⴰⵥⵕⴼ

41,50 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

30%