ⵉⴷ ⵍⴽⴰⵎⵉⵕⴰ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⵉⴷ ⵍⴽⴰⵎⵉⵕⴰ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

ⴰⵙⵉⵜ

ⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ - ⴰⵙⵓⴽ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ - ⵉⵙⵡⴰⴽ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ - ⴰⵎⵔⵏⵓ ⴰⵙⵏⵇⵔ ⵜⴰⴳⵓⵜ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ - ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ - ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⵥⵕⴼ

216 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2025

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

25%