ⴰⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⴰⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ

ⴰⵙⵉⵜ

ⵜⴰⵍⴱⵔⵊⵜ - ⴰⵏⵥⴰ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⴰⵥⵕⴼ

8 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

15%