ⴰⵙⴰⵢⵙ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵍⵃⴰⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⴰⵙⴰⵢⵙ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵍⵃⴰⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ

ⴰⵙⵉⵜ

ⵍⵃⴰⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ - ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ

ⴰⵥⵕⴼ

25 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

-