ⵜⵓⴳⵉ ⴷ ⵜⵙⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵎⴰⵜⴰ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⵜⵓⴳⵉ ⴷ ⵜⵙⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵎⴰⵜⴰ

ⴰⵙⵉⵜ

ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ - ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ - ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ

ⴰⵥⵕⴼ

56 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

30%