ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵉⴳⴹⴰⴹ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵉⴳⴹⴰⴹ

ⴰⵙⵉⵜ

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ - ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ - ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ - ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ - ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⵥⵕⴼ

58 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2025

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

-