ⵉⵙⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷⴰⵔ ⴰⵖⵓⴷⵓ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⵉⵙⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷⴰⵔ ⴰⵖⵓⴷⵓ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ

ⴰⵙⵉⵜ

ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵊⴱ ⴷ ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ - ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ - ⵍⵀⵓⴷⴰ - ⵉⴱⵏⵓ ⵥⵓⵀⵕ - ⵙⵓⵇ ⵍⵃⴷⴷ - ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ - ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ - ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ - ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ - ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⵥⵕⴼ

1200 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

46%