ⴰⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⴰⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ

ⴰⵙⵉⵜ

ⴼⵓⵏⵜⵉ ⵍⵄⵓⵍⵢⴰ - ⵃⴰⵢ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ - ⴰⵏⵥⴰ - ⵍⵀⵓⴷⴰ- ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ - ⴰⵙⴰⴽⴰ - ⴰⵖⵕⵓⴹ - ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴼⴰⵔⴰⵃ- ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ - ⵜⴰⵍⴱⵕⵊⵜ - ⴰⴹⵡⵡⴰⵕ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵍ - ⵉⵎⵓⵏⵙⵉⵙ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⴰⵥⵕⴼ

101,97 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

25%