ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⵎⵉ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵓⵎⴰⵡⴰ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⵎⵉ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵓⵎⴰⵡⴰ

ⴰⵙⵉⵜ

ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ - ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⵥⵕⴼ

105 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2025

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

50%