ⵜⴰⵙⵖⵉⵢⵜ / ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⵜⴰⵙⵖⵉⵢⵜ / ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵜ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵍⴱⵔⵊⵜ - 17 ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ - ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ

ⴰⵥⵕⴼ

234 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2025

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

25%