ⵜⴰⵙⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⵜⴰⵙⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵜ

ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ - ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ - ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ - ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵕⵢⴰⵍⵟⵓ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ - ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ - ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ

ⴰⵥⵕⴼ

40 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

25%