ⴰⵙⴰⵛⵓⵛⴼ ⴰⵡⵍⴰⵎⴱⴱⵉ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⴰⵙⴰⵛⵓⵛⴼ ⴰⵡⵍⴰⵎⴱⴱⵉ

ⴰⵙⵉⵜ

ⴼⵓⵏⵜⵉ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵓ - ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵢⵓⵏⵏⵓⵏⵜ - ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ

ⴰⵥⵕⴼ

112 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2024

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

-