ⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ

ⴰⵙⵉⵜ

ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵓⵏⵜⵉ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴻⴷⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵓⵙⵍⵉⵎⵏⵏ

ⴰⵥⵕⴼ

90 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

8%