ⴰⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⴰⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ

ⴰⵙⵉⵜ

ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⵥⵕⴼ

7 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

100%