ⴰⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⴰⵏⵥⴰ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⴰⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⴰⵏⵥⴰ

ⴰⵙⵉⵜ

ⴰⵏⵥⴰ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⵥⵕⴼ

12 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

100%