ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ

ⴰⵙⵉⵜ

ⵜⴰⵍⴱⵔⵊⵜ - ⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ - ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⵥⵕⴼ

32 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

-