ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ 03 ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷⵍⵏⵉⵏ

ⴰⵙⵖⵏⵓ

ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ 03 ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷⵍⵏⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵜ

ⵍⵉⵏⴱⵉⵄⴰⵜ - ⵣⵣⵔⵇⵟⵓⵏⵉ ⵍⵅⵢⴰⵎ - ⵍⵇⵓⴷⵙ

ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⵥⵕⴼ

10 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ %

15%