ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ

ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ


– ⵜⴰⴽⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴳ ⴰⵢⵜ ⵜⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏ

-ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ

ⴰⵎⵢⴰ

إجراءات أخرى