ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ

ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ


ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ

– ⴰⵔⵔⴰ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵣⴳⵍⵜ

– ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ: ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵓⵙⵍⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵖⴰⵙ ⵉ ⵢⵉⵎⵖⵔⵉⵏⵢⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ.

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ.

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ.

ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ

ⴰⵎⵢⴰ

إجراءات أخرى