ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ

ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ


– ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵍⵓⴼ ⵏⵉⵖ ⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵉⵜⵉⵀⴰⵍ ⵉⵖ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ.

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ.

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ.

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ.

ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ

2 ⵏ ⵉⴷ ⴷⵔⵀⵎ

إجراءات أخرى