ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⴰⵎⴽⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵣⵓⵣⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ

ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⴰⵎⴽⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵣⵓⵣⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ


– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⴰⵎⵉⵔⴰⵢ

– ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵣⵓⵣⵏⵜ

– ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ

– ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⴰⵎⴽⵓⴷⵜ ⴷⴰⵔ RAMSA , ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ, ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ…

 

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ: ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵇⴱⴰⵍⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵓⵔ ⵙⵎⴷⵏⵉⵏ

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ (ⴰⵙⴽⵙⵍ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ)

– ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ, ⴰⵏⵥⴰ)

– ⴰⵙⴷⴰⵡ, ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵙⵙⵔⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ (ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ) ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ.

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵜ ⵏ ⵉⵃⵛⴰⵛ ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵙⵙⵄⴷⵉ

– ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ, ⴰⵏⵥⴰ)

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴳ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ

ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ (ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵓⵔ ⵙⵎⴷⵏⵉⵏ)

ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵔⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵜ

إجراءات أخرى