ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ

ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ


– ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ

– (ⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ – ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵉⵜⵉⵀⴰⵍ ⵉⵖ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ)

– ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵥⵏ

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ: ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵓⵙⵍⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵖⴰⵙ ⵉ ⵡⴰⴷ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴷ ⵙⵉⵙ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴳ ⵢⵉⵖⵔⵎ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴳ ⵢⵉⵖⵔⵎ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴳ ⵢⵉⵖⵔⵎ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ

ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ

ⴰⵎⵢⴰ

إجراءات أخرى