ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ

ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ


– ⴰⵙⵓⵜⵔ

– ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ

– ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ

– ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵎⴰⵏⵓⵏⵏ

– ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵎⴰⵏⵓⵏⵏ

-ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ

ⴰⵎⵢⴰ

إجراءات أخرى