ⵜⵉⵏⵓⵔⵣⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵣⵣⵉⵡⵣ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

ⵜⵉⵏⵓⵔⵣⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵣⵣⵉⵡⵣ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ


– ⵜⴰⵏⵓⵔⵣⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵢⵜ

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ

– ⴰⵙⴷⴰⵡ, ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵙⵙⵔⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ (ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ) ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ

ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

-ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

-ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ

-ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ

-ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⵔⵏ

ⴰⵎⵢⴰ

إجراءات أخرى