ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ: (ⵜⵉⵃⵍⵍⴰⴱⵉⵏ, ⵜⵉⵇⵀⵡⴰⵜⵉⵏ, ⵜⵉⵙⵉⵔⴰⵎ, ⵜⴰⵃⵊⵊⴰⵎⵜ ⴷ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ, ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⵙⵉⵏ…)

ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ: (ⵜⵉⵃⵍⵍⴰⴱⵉⵏ, ⵜⵉⵇⵀⵡⴰⵜⵉⵏ, ⵜⵉⵙⵉⵔⴰⵎ, ⵜⴰⵃⵊⵊⴰⵎⵜ ⴷ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ, ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⵙⵉⵏ...)


– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ.

– 2 ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ.

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ (ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵉ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ)

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵔⴰ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ.

– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ.

– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⵓⵚⴽⴰ.

– ⴰⵙⵓⵖⵏ ⴷⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ (ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵏ).

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ (ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ) ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⴳⵓⵔⵉ (ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵃⵊⵊⴰⵎⵜ ⴷ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ)

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ.

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⵙⴱⴰⴱ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ.

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵜⴰⵏⵜⴰ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ.

– ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⵓⵜⵛⵉ (ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵏⵣ ⵏ ⵜⴼⵢⵢⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ).

– ⴰⵔ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⵔⵓⵙ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ, ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵎ ⴷ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⵜⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ.

– ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⵔ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⵔⵓⵙ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

– ⴰⵙⴷⴰⵡ, ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵙⵙⵔⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ (ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ) ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ

ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

– ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ

– ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ

– ⴰⵔⴰⵢ ⵓⵖⵔⵉⵎ (ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ, ⴰⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ)

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ

– ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵢ.

ⴰⵎⵢⴰ

إجراءات أخرى