ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵉⵏ: (ⵉⵔⴰⴷⴰⴱⵏ, ⵜⵉⵙⵙⵍⵉⵍⵉⵏ, ⵉⴼⴰⵔⵏⵓⵜⵏ, ⴰⵙⵍⵉⵍ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ…)

ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵉⵏ: (ⵉⵔⴰⴷⴰⴱⵏ, ⵜⵉⵙⵙⵍⵉⵍⵉⵏ, ⵉⴼⴰⵔⵏⵓⵜⵏ, ⴰⵙⵍⵉⵍ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ...)


– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ.

– 2 ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ.

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ (ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵉ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ)

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵔⴰ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ.

– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⵓⵚⴽⴰ.

– ⴰⵙⵓⵖⵏ ⴷⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ

– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵍⵎⴰⵃⴰⵍ ⴷⴰ ⵜⵙⵖⵥⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ.

– ⵜⴰⵏⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵇⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵜⵉⵣⵉ ⴷ ⵉⴷ ⴳⴰⵔ ⵉ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⵉⵡ ⵏ ⵜⵏⵓⴷⴰⴼ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ.

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ.

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⵙⴱⴰⴱ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ.

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵜⴰⵏⵜⴰ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ.

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ: ⵜⴱⴷⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵍ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⴼⵔⴳ ⴰⵎⴰⵏ.

– ⴰⵔ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⵔⵓⵙ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ, ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵎ ⴷ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⵜⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ.

– ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⵔ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⵔⵓⵙ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

– ⴰⵙⴷⴰⵡ, ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵙⵙⵔⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ (ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ) ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ

ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

– ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ

– ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ

– ⴰⵔⴰⵢ ⵓⵖⵔⵉⵎ (ⴰⵎⵔ ⴰⵙⵍⵉⵍ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ)

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ

– ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵢ.

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵜⵉⵣⵉ ⴷ ⵉⴷ ⴳⴰⵔ, ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⵙ 15 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ (ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵇⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ). 

ⵜⴰⵏⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵣⵓⵛⵛⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵜⵉⵣⵉ ⴷ ⵉⴷ ⴳⴰⵔ (ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ)

إجراءات أخرى