ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵍ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ

ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵍ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ


– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵔⵡⴰ ⵏ (ⵍⵇⵀⵡⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⵉⵔⵎⵜ…)

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ

– ⴰⵙⴷⴰⵡ, ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵙⵙⵔⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ (ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ) ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ

ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

– ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

– ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ

– ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ

– ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⵉⵀⵜ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ

ⴰⵎⵢⴰ

إجراءات أخرى