ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⴼⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ: Totem et panneaux directionnels

ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⴼⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ: Totem et panneaux directionnels


– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ  (ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ)

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵔⴰ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ⵜⴰⵏⵙⴱⴰⴱⵜ ⵏⵉⵖ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ

– ⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⵙⴱⴰⴱ

– ⴰⵔⴳⴰⵢ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ

– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⴰⵎⴰⴼⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵓⵜⵔ

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ

ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ

– ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ

ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ

ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⴽⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵍⵜ

إجراءات أخرى