ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⴽⵓⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵚⵕⵉⵢⵜ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵚⵕⵉⵢⵜ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ

ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⴽⵓⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵚⵕⵉⵢⵜ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵚⵕⵉⵢⵜ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ


– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵚⵕⵉⵢⵜ

– ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ:

ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ

ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ

ⵜⴰⵏⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ

– ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴷⴰ ⵜ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ

ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴷ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ

– ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ

-ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ

ⴱⴰⵟⵍ

إجراءات أخرى